Ndërkombëtar të procedurës civile

Ndërkombëtare të procedurës civile i referohet çështjet procedurale që dalin nga një padi civile ose procedurës civile me faktorëve të huaj në kushtet e ligjit. Në një sens më të gjerë ndërkombëtare të procedurës civile mbulon jo vetëm tre çështjet kryesore të së drejtës ndërkombëtare private të tilla si juridiksionit ndërkombëtar, ligji në fuqi si dhe njohjen dhe zbatimin e huaj gjykimit, por edhe të tjera procedurale çështje të tilla si bashkëpunimin gjyqësor ndërkombëtar në lidhje me shërbimin e procesit, prova dhe të paaftësisë paguese. Kwang-Hyun Suk publikuar Ndërkombëtare të të Drejtës së Procedurës Civile për herë të parë në